ОПЛАТА БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ
×

Оплата без реєстрації

Мій кабінет

×

Відновлення паролю

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ
×

Реєстрація

ДО КАБІНЕТУ
Подати заявку/звернення

Договір публічної оферти

Справжнім Комунальне підприємство «ЖКС «Порто-Франківський», іменоване надалі «Виконавець», публікує Умови цього Договору, що є публічною офертою (пропозицією) необмеженому колу Клієнтів, зацікавлених в здійсненні оплат за житлово-комунальні послуги, нараховані Виконавцем, і запропонованих на зазначених в договорі Умовах.
Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно – Сторонами цього договору. Цей договір представлений в незміненому вигляді на загальнодоступній електронній сторінці в глобальній мережі Інтернет за адресою: https://porto-franko.od.ua/contract-offer

1. Терміни та визначення

Якщо інше не випливає з цієї оферти, такі слова і вирази будуть мати таке значення:
Публічна оферта – пропозиція про оплату суми, нарахованої за житлово-комунальні послуги, спрямована невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам.
Акцепт Оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п 3. Оферти. Акцепт оферти створює Договір;
Замовник – особа,  яка здійснила Акцепт оферти і є платником за житлово-комунальні послуги, нараховані Виконавцем, за укладеним Договором;
Договір Оферти – договір між Виконавцем і Замовником на надання послуг, який укладається згідно договору.
Сайт – Інтернет-сайт, розміщений Виконавцем в мережі Інтернет за адресою: https://porto-franko.od.ua/

2. Предмет оферти

2.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг з прийому оплат за житлово-комунальні послуги за допомогою інтернет-еквайрінга і за поточними цінами на послуги Виконавця, зазначених у цьому договорі.

3. Акцепт оферти

3.1. Замовник робить Акцепт оферти шляхом здійснення оплати суми нарахувань за житлово-комунальні послуги за допомогою інтернет-еквайрінгу, розміщеного на Сайті.
3.2. Вищевказаним Замовник погоджується на передачу своїх персональних даних службі, яка здійснює виконання замовлених послуг. Виконавець гарантує Замовнику, що використання його персональних даних буде здійснюватися тільки з метою належного виконання своїх зобов’язань з надання послуги. Замовник згоден з тим, що виконавцем використовуються і обробляються персональні дані Замовника. Персональні дані Замовника є конфіденційними і не підлягають розголошенню або надання будь-яким третім особам, а також несанкціонованого використання.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг, наданих Виконавцем за Договором, становить 0% від суми оплати.
4.2. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будь-який час. Нові ціни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.
4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником одночасно з оплатою основної суми, нарахованої за комунальні послуги.
4.4. Всі розрахунки за Договором проводяться в українських гривнях.

5. Загальні умови надання послуг

5.1. Виконавець надає Послуги Замовнику тільки при виконанні наступних умов:
5.1.1.Закамовник здійснив Акцепт оферти і здійснив оплати за комунальні послуги, нараховані Виконавцем.
5.1.2. Виконавець надав інформацію, необхідну Замовнику для здійснення оплати за житлово-комунальні послуги шляхом відправки платіжного документа на адресу Замовника.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Виконавець зобов’язується:
6.1.1. Надати послуги належної якості в повному обсязі.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Запитувати у Замовника додаткову інформацію, необхідну для здійснення платежу (ПІБ, номер особового рахунку, адресу тощо).
6.2.2. Вносити зміни в текст цієї Оферти, припиняти Оферту, розміщувати нову Оферту. Нова Оферта, зміни в Оферту, припинення Оферти стають дійсними після її розміщення на Сайті.
6.3. Замовник зобов’язується:
6.3.1. Оплачувати послуги Виконавця в повному обсязі відповідно до п. 4 цієї Оферти.
6.3.2. Надавати Виконавцю запитану їм інформацію з дотриманням правил і вимог Оферти.

7. Відповідальність

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по публічній оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.
7.3. Замовник самостійно несе всю відповідальність за своєчасність і достовірність відомостей, зазначених ним при здійсненні Акцепта.
7.4. Сукупна відповідальність Сторін за Договором обмежується сумою, вказаною в п. 4 договору, сплаченого Виконавцю Замовником за Договором.
7.5. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: дії органів державної влади (в т. ч. прийняття правових актів), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору.

8. Термін дії та зміна умов оферти

8.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на сайті Виконавця за адресою: https://porto-franko.od.ua/contract-offer і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
8.2. Виконавець буде рахувати себе тим, хто уклав із будь-якою особою, яка зробила Акцепт, відповідний Договір, який повинен бути виконаний в межах території виконання.
8.3. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. Нова Оферта, зміни в Оферту, припинення Оферти стають дійсними після її розміщення на сайті. У разі виникнення суперечностей, текст Оферти, розміщений на Сайті, буде мати перевагу в порівнянні з будь-яким іншим текстом Оферти.

9. Термін дії і зміна договору

9.1. Акцепт оферти Замовником створює Договір (стаття 633 Цивільного Кодексу України) на умовах Оферти.

10. Розірвання договору

10.1. Договір може бути розірваний достроково:
10.1.1. За згодою Сторін в будь-який час.
10.1.2. З інших підстав, передбачених цією офертою.
10.2. Припинення терміну дії Договору за будь-якої підстави не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

11. Інші умови

11.1. Публічна оферта є офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою: https://porto-franko.od.ua/contract-offer
11.2. Договір, його укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України.
11.3. Не вступаючи в суперечність з умовами оферти, на письмову вимогу Замовника Виконавець може оформити друковану версію Оферти з підписами Сторін, рівному за юридичною силою цьому Договору Публічної Оферти. Письмовою вимогою Замовника про підписання паперового примірника цієї Оферти вважається відправка електронного листа Виконавцю на e-mail, який висловлює бажання отримати друковану версію Пропоновані можливості, що містить реквізити або повні паспортні дані Замовника, контактний телефон та адресу доставки Договору.
11.4. Всі суперечки, що випливають з правовідносин за цією Офертою, вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не дійдуть до вирішення виниклих між ними суперечок в ході переговорів, такі спори повинні бути передані на рішення в суд України з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Термін відповіді на претензію складає 20 (Двадцять) робочих днів.

12. Адреси та реквізити

КП «ЖКС «Порто-Франківський»»
65023, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 5
Р/р № UA523510050000026002151120900
АТ”УКРСІББАНК”
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 35303262
Тел: +38 (048) 705-74-23